Các hiển thị lượt xem trang trong Django?

Hiển thị lượt xem trang trong Django có thể sử dụng django-hitcount, nhưng nó hình như không hỗ trợ các phiên bản mới nhất của django và python.
Việc sử dụng +1 trực tiếp vào bảng dữ liệu như ví dụ bên dưới cũng không phải là một cách hay

def product_detail(request, slug):
    product = Product.objects.get(slug=slug)
    product.popularity = product.popularity + 1
    product.save()
...

Vì vậy tôi đang mong đợi một giải pháp khác tôt hơn. Mọi người có đề nghị gì không?