Cách cài đặt Mobaxterm trên Linux Ubuntu

MobaXterm là hộp công cụ cuối cùng của bạn để tính toán từ xa . Trong một ứng dụng Windows duy nhất, nó cung cấp vô số chức năng được thiết kế riêng cho các lập trình viên, quản trị viên web, quản trị viên CNTT và khá nhiều người dùng cần xử lý công việc từ xa của họ theo cách đơn giản hơn. Xem thêm tại https://mobaxterm.mobatek.net/.

Yêu cầu:

Cài đặt Mobaxterm trên ubuntu

  • Tải bản cài đặt Mobaxterm về máy. Giải nén ra bạn sẽ được tệp .msi
  • Mở Terminal và di chuyển đến thư mục chứa bản cài đặt Mobaxterm chứa tệp .msi và bạn vừa giải nén. Ví dụ:
cd Download

Có thể chạy lệnh ls để chắc chắn rằng tệp xuất hiên tệp MobaXterm_installer_*.msi

  • Cài đặt Mobaxterm bằng Wine:
wine MobaXterm_installer_21.5.msi

Lưu ý: Số phiên bản Mobaxterm thực tế của bạn có thể khác.

Tới đây thì bạn có thể thức hiện các thao tác như cài phần mềm trên Windows. Chủ yếu là bấm Next.

Và đây là kết quả cuối cùng với Mobaxterm chạy trên Ubuntu