Cách cài đặt node.js trên Ubuntu

Điều kiện tiên quyết

  • Hệ thống Linux Ubuntu đang chạy với quyền truy cập shell (đã test với ubuntu 20.10, 21.10, 21.04) .
  • Đăng nhập bằng tài khoản người dùng mà bạn cần để cài đặt node.js.

1 - Cài đặt NVM

Một tập lệnh shell có sẵn để cài đặt nvm trên hệ thống Ubuntu. Sử dụng các lệnh sau để cài đặt curl trên hệ thống của bạn, sau đó chạy tập lệnh trình cài đặt nvm.

Mở một thiết bị đầu cuối trên hệ thống của bạn và thực hiện:

sudo apt install curl 
curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/master/install.sh | bash 

Tập lệnh sẽ tạo các biến môi trường cần thiết trong tập lệnh đăng nhập của người dùng hiện tại. Bạn có thể đăng xuất và đăng nhập lại để tải môi trường hoặc sử dụng cách sau để tải môi trường:

source ~/.profile

2 - Cài đặt Node.js trên Ubuntu

NVM cho phép bạn cài đặt và quản lý nhiều phiên bản node.js cho mỗi tài khoản người dùng trên hệ thống Linux. Bạn có thể dễ dàng chuyển sang phiên bản cụ thể bất cứ lúc nào.

Để cài đặt phiên bản node.js mới nhất, hãy nhập:

nvm install node 

Hoặc: Để cài đặt phiên bản LTS mới nhất của node, hãy nhập:

nvm install lts  

Hoặc: Để cài đặt một phiên bản cụ thể của node, hãy nhập:

nvm install 16.2.0  

Bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản nào khác để cài đặt bằng lệnh trên.

Phiên bản đầu tiên được cài đặt trở thành mặc định. Các trình bao mới sẽ bắt đầu với phiên bản mặc định của nút (ví dụ: mặc định là bí danh nvm).

3 - Các lệnh hữu ích khác

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để liệt kê các phiên bản đã cài đặt của Node cho người dùng hiện tại:

nvm ls 

Với lệnh này, bạn có thể tìm thấy phiên bản node.js có sẵn để cài đặt:

nvm ls-remote 

Bạn cũng có thể chọn một phiên bản khác cho phiên hiện tại. Phiên bản đã chọn sẽ là phiên bản hiện đang hoạt động chỉ cho trình bao hiện tại:

nvm use 16.2.0 

Để tìm phiên bản Node mặc định được đặt cho người dùng hiện tại, hãy nhập:

nvm run default --version 

Bạn có thể chạy tập lệnh Node với phiên bản node.js mong muốn bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:

nvm exec 16.2.0 server.js