Cách cài đặt pgAdmin4 trên Ubuntu

Điều kiện tiên quyết

  1. Có máy chủ PostgreSQL chạy trên Ubuntu 21.10
  2. Máy tính để bàn Ubuntu 21.10
  3. Người dùng có đặc quyền sudo
  4. Truy cập Internet.

1. Cài đặt khóa công khai cho kho lưu trữ pgAdmin 4

Sử dụng lệnh sau để thêm khóa công khai vào kho lưu trữ của bạn.

sudo curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add

2. Tạo tệp kho lưu trữ pgAdmin 4

Sau đó, chúng ta có thể tiếp tục và tạo một tệp kho lưu trữ cấu hình.

sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'

Cập nhật hệ thống của bạn ngay bây giờ để các thay đổi có hiệu lực trước khi cài đặt pgAdmin 4.

3. Cài đặt pgAdmin 4 phiên bản 6.2

Chúng tôi sẽ cài đặt pgAdmin 4 cho cả môi trường web và máy tính để bàn.

sudo apt install pgadmin4

Sau khi hoàn tất cài đặt pgAdmin 4, bây giờ chúng ta cần kết nối với máy chủ web Apache của mình

4. Cấu hình Apache cho pgAdmin 4

Hãy phục vụ pgAdmin 4 của chúng tôi bằng máy chủ web Apache.

Để làm như vậy, chúng ta cần khởi tạo cấu hình máy chủ web Apache bằng tập lệnh sau.

sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

Bạn sẽ cần phải định cấu hình địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục sử dụng.

Sau đây là kết quả bạn sẽ nhận được.

...
Setting up pgAdmin 4 in web mode on a Debian based platform...
Creating configuration database...
NOTE: Configuring authentication for SERVER mode.

Enter the email address and password to use for the initial pgAdmin user account:

Email address: aznet@gmail.com
Password: 
Retype password:
pgAdmin 4 - Application Initialisation
======================================

Creating storage and log directories...
We can now configure the Apache Web server for you. This involves enabling the wsgi module and configuring the pgAdmin 4 application to mount at /pgadmin4. Do you wish to continue (y/n)? y
The Apache web server is running and must be restarted for the pgAdmin 4 installation to complete. Continue (y/n)? y
Apache successfully restarted. You can now start using pgAdmin 4 in web mode at http://127.0.0.1/pgadmin4

Để truy cập pgadmin 4 từ trình duyệt, hãy truy cập địa chỉ web này : http://<your_server_IP>/pgadmin4