Cách Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu

Chạy các bản cập nhật Ubuntu

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

1. Cài đặt máy chủ PostgreSQL 14

Để cài đặt máy chủ PostgreSQL 14, hãy làm theo các bước sau;

tạo một kho lưu trữ tệp

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

Sau khi bạn đã thêm tập lệnh sau, bây giờ bạn có thể thêm khóa GPG.

Nhập khóa GPG

Nhập cặp khóa GPG để nó được ký chính xác. Sử dụng lệnh sau để nhập khóa.

sudo wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Bạn sẽ nhận được đầu ra ok nghĩa là bạn đã thêm khóa GPG thành công.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ chạy các bản cập nhật

sudo apt update

Bây giờ chúng ta có thể cài đặt phiên bản PostgreSQL mới nhất

Cài đặt PostgrSQL 14 trên Ubuntu 21.10

Sử dụng lệnh sau để cài đặt phiên bản cụ thể của PostgreSQL

$ sudo apt install postgresql-14 -y

Theo mặc định, phần mềm tạo một người dùng postgres , sau khi bạn cài đặt thành công hệ thống cơ sở dữ liệu. Tài khoản người dùng này có vai trò ‘postgres’ mặc định.

Để chuyển sang tài khoản Postgres, hãy sử dụng lệnh sau.

sudo -i -u postgres

Bạn có thể truy cập tài khoản Postgres bằng cách sử dụng lệnh sau.

$ psql
psql (14.1 (Ubuntu 14.1-2.pgdg20.04+1))
Type "help" for help.

postgres=# 

Kiểm tra thông tin với \conninfo

postgres=# \conninfo
You are connected to database "postgres" as user "postgres" on host "localhost" (address "127.0.0.1") at port "5432".
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
postgres=# 

2. Tạo một vai trò mới

Đăng nhập vào tài khoản postgres để tạo một vai trò mới

$ createuser --interactive
Enter name of role to add: aznet
Shall the new role be a superuser? (y/n) n
Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) y
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) y

3. Tạo cơ sở dữ liệu mới

Hệ thống xác thực Postgres giả định rằng đối với bất kỳ vai trò nào được sử dụng để đăng nhập, vai trò đó sẽ có một cơ sở dữ liệu có cùng tên.

Ví dụ: chúng tôi đã tạo một người dùng với tên người dùng, vai trò này sẽ cố gắng kết nối với cơ sở dữ liệu được gọi là người dùng theo mặc định. Sử dụng createdb để tạo cơ sở dữ liệu thích hợp.

createdb aznet

Để truy cập dòng lệnh PostgreSQL, bạn cần có tài khoản Linux có cùng tên với vai trò và tên cơ sở dữ liệu. Nếu không có người dùng như vậy, bạn có thể tạo một người dùng bằng lệnh:

sudo adduser aznet

Khi tài khoản mới này khả dụng, bạn có thể chuyển đổi và kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách nhập:

sudo -i -u aznet

psql

Để kết nối với một cơ sở dữ liệu khác, hãy sử dụng lệnh sau.

psql -d postgres