Cách cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu và chọn phiên bản mặc định

Cách cài đặt Python 3.10 trong Ubuntu

PPA này có thể được sử dụng cho Ubuntu 21.10, Ubuntu 21.04, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, Linux Mint 20.x, Elementary OS 6 và các bản phân phối dựa trên Ubuntu có liên quan khác.

Mở Terminal và thêm PPA sau:

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Làm mới bộ nhớ cache bằng lệnh dưới đây:


sudo apt update

Cài đặt Python 3.10 bằng lệnh dưới đây:

sudo apt install python3.10

Kiểm tra các phụ thuộc

apt-cache rdepends python3.9

Sử dụng Python 3.10 làm Python3 mặc định

Cảnh báo :warning: : Có nhiều ứng dụng trong hệ thống Ubuntu của bạn phụ thuộc vào phiên bản gốc của Python 3.9. Do đó, hãy chắc chắn rằng các ứng dụng công việc của bạn (ví dụ: GIMP, GNOME Terminal, v.v.) tương thích với Python 3.10. Vì vậy, hãy thận trọng.

Trước tiên, hãy kiểm tra phiên bản mặc định hiện tại bằng lệnh dưới đây từ thiết bị đầu cuối.

python3 --version

Sử dụng các lựa chọn thay thế cập nhật để tạo liên kết tượng trưng đến python3 (Nâng cấp)

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.9 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.10 2

Chọn phiên bản nào để sử dụng làm Python3 thông qua lệnh (chọn các số: 0, 1, hoặc 2):

sudo update-alternatives --config python3

image

Nếu bạn không định sử dụng phiên bản cũ của Python, hãy xóa liên kết tượng trưng có chứa phiên bản Python 3 trước đó với:

sudo rm /usr/bin/python3

Sau đó, thay thế liên kết biểu tượng bằng phiên bản mới:

sudo ln -s python3.10 /usr/bin/python3

Bây giờ, hãy kiểm tra phiên bản mặc định:

python3 --version

Đầu ra sẽ xác nhận cài đặt thành công và thiết lập phiên bản mới nhất hiện có.