Cách cài đặt và sử dụng Docker Compose trên Ubuntu

Cài đặt Docker trên Ubuntu 21.10

Kiểm tra các bản cập nhật hệ thống và cài đặt nó.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Cài đặt các phụ thuộc cơ bản.

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ docker.

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Thêm kho lưu trữ Docker CE.

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Cài đặt Docker CE.

sudo apt install docker-ce

Để kiểm tra trạng thái.

systemctl status docker

Đầu ra:

➜ ~ systemctl status docker   
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2022-01-26 07:56:26 +07; 1h 29min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
    Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 1075 (dockerd)
   Tasks: 11
   Memory: 109.3M
    CPU: 2.064s
   CGroup: /system.slice/docker.service
       └─1075 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Cài đặt Docker Compose trên Ubuntu (toàn cầu)

Compose là một công cụ để xác định và chạy các ứng dụng Docker nhiều vùng chứa. Với Compose, bạn sử dụng tệp Compose để định cấu hình các dịch vụ của ứng dụng. Sau đó, bằng một lệnh duy nhất, bạn tạo và khởi động tất cả các dịch vụ từ cấu hình của mình.

Sử dụng curl để tải tệp Soạn thư vào thư mục /usr/local/bin .

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.11.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Tiếp theo, hãy đặt các quyền chính xác để lệnh docker-compile có thể thực thi được.

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Để xác minh rằng cài đặt thành công, bạn có thể chạy lệnh sau.

docker-compose --version

Đầu ra:

docker-compose version v2.11.0

Update: Cài đặt Docker Compose V2 trên Ubuntu

Để đảm bảo bạn có được phiên bản ổn định nhất được cập nhật của Docker Compose, bạn sẽ tải xuống phần mềm này từ kho lưu trữ Github chính thức của nó .

Trước tiên, hãy xác nhận phiên bản mới nhất hiện có trong trang phát hành của họ . Tại thời điểm viết bài này, phiên bản ổn định nhất hiện tại là 2.12.2 .

Sử dụng lệnh sau để tải xuống:

mkdir -p ~/.docker/cli-plugins/
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.12.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o ~/.docker/cli-plugins/docker-compose

Tiếp theo, đặt các quyền chính xác để lệnh docker compose có thể thực thi được:

chmod +x ~/.docker/cli-plugins/docker-compose

Để xác minh rằng cài đặt thành công, bạn có thể chạy:

docker compose version

Bạn sẽ thấy đầu ra tương tự như sau:

# Output
Docker Compose version v2.12.2

Great stuff, thanks for sharing