Cách dịch một Plugin Django sang ngôn ngữ của bạn

Ví dụ, dịch công cụ Django Debug Toolbar sang ngôn ngữ tiếng việt.


Qua hình ảnh trên, có thể thấy Django Debug Toolbar chỉ có sẵn ngôn ngữ tiếng anh. Vì vậy ta sẽ tạo một thư mục vi/Lc_messages trong thư mục Locale của Django Debug Toolbar

Tham khảo: Dịch Django trong trang quản trị Admin với Rosetta

Tiếp theo, mở thu mục debug_toolbar trong Terminal (của vs code chẳng hạn) và chạy:

django-admin makemessages -l vi

vi: là ngôn ngữ bạn muốn dịch sang
Bây giờ kiểm tra thư mục vi/LC_MESSAGES, bạn sẽ thấy một tệp django.po được tạo.

Giờ đây, bạn có thể dịch Django Debug Toolbar sang ngôn ngữ của bạn với Rosetta.