Cách sử dụng kết nối ssl với Elasticsearch chạy docker compose

Tham khảo: Chạy Elasticsearch một nút và Kibana với docker compose trên linux

cd vào thư mục chứa tệp docker-compose.yml của Elasticsearch.
chạy lệnh sau:

docker compose ps
docker compose cp es01:/usr/share/elasticsearch/config/certs/ca/ca.crt .

es01: đây là tên SERVICE

Bạn sẽ được một tệp có tên ca.crt.
Để kiểm tra hãy chạy lệnh sau, nhập password khi được yêu cầu:

curl --cacert ca.crt -u elastic https://localhost:9200

Lưu ý: nếu chạy lệnh trên từ thư mục khác, thì phải thay thế ca.crt bằng đường dẫn đầy đủ, ví dụ:
curl --cacert /opt/elastic8/ca.crt -u elastic https://localhost:9200

Nếu thành công, đầu ra sẽ có dạng như sau:

{
 "name" : "es01",
 "cluster_name" : "docker-cluster",
 "cluster_uuid" : "gyPg...",
 "version" : {
  "number" : "8.5.3",
  "build_flavor" : "default",
  "build_type" : "docker",
  "build_hash" : "4ed5ee9a...",
  "build_date" : "2022-12-05T18:22:22.226119656Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "9.4.2",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "7.17.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}