Cách Tạo dự án Next.js trong ide intellij, webstorm

Yêu cầu: Có Node.js trong máy bạn. Nếu chưa có, xem bài Cách cài đặt node.js trên Ubuntu

Từ Menu chính, vào File → New → Project

image

 • 1 - Chọn (tạo) thư mục chứa dự án
 • 2 - Tên project
 • 3 - Chọn phiên bản Node.js
 • 4 - Tạo ứng dụng next.js với tên abcdef - đặt theo cách của bạn:
npx create-next-app abcdef
 • 5 - Nhấn Finish để ide tạo project và càì đặt các thành phần liên quan

Đầu ra nếu bạn thành công:

/home/datvnn/.nvm/versions/node/v17.4.0/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js --yes create-next-app abcdef .
Creating a new Next.js app in /home/datvnn/frontend2/abcdef.

Using npm.

Installing dependencies:
- react
- react-dom
- next

added 17 packages, and audited 18 packages in 8s

2 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Installing devDependencies:
- eslint
- eslint-config-next

...

Success! Created abcdef at /home/datvnn/frontend2/abcdef
Inside that directory, you can run several commands:

 npm run dev
  Starts the development server.

 npm run build
  Builds the app for production.

 npm start
  Runs the built app in production mode.

We suggest that you begin by typing:

 cd abcdef
 npm run dev

Done