Cách thêm biểu mẫu email Mailchimp

Một số biểu mẫu đăng ký tùy biến trên wordpress yêu cầu bạn thêm mã đăng ký của Mailchimp vào bào đăng hoặc trang. Ví dụ như theme Ruhub, bạn có thể sử dụng nguyên mã của Mailchimp hoặc chỉ sử dụng url và input name để giữ nguyên thiết kế của theme.

Biểu mẫu đăng ký subscribe

Các bước thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Mailchimp của bạn, tạo hoặc chỉnh sửa Danh sách và đi vào Chỉnh sửa Biểu mẫu SignUp

Sau đó, chuyển đến phần Copy/paste onto your site
Tại đây bạn có thể sao chép toàn bộ mã sau khi đã tùy chỉnh giao diện theo ý muốn và nhúng vào website của bạn.
Đối với Rebub theme, bạn chỉ cần copy hai trường actionname để sử dụng.

  1. Trong mã này, bạn chỉ cần hai trường, mà bạn cần sao chép (action và name)

Trong màn hình của tôi, đó là action //datvnn.us17.list-manage.com/subscribe/post?u=b641105d45c585a8e1d4f8877&id=471fed4a91 và name b_b641105d45c585a8e1d4f8877_471fed4a91

Nếu bạn sử dụng theme Rehub, bạn có thể thêm biểu mẫu đăng ký với mã ngắn:

[rh_mailchimp action="//datvnn.us17.list-manage.com/subscribe/post?u=b641105d45c585a8e1d4f8877&id=471fed4a91" inputname="b_b641105d45c585a8e1d4f8877_471fed4a91" title="Subscribe to our list" subtitle="Don't worry, we don't spam" button="Subscribe" placeholder="Email address"]

Các trường Actioninputname là các trường bắt buộc, hãy đặt ở đây tên và hành động của chính bạn từ bước trước.

Bạn có thể thay đổi các trường tùy ý:

title là Tiêu đề trước khi nhập email
subtitle cho từ dưới đầu vào email
button là nhãn trên nút
placeholder là trình giữ chỗ trong trường