Cài đặt aaPanel bằng Docker Compose + Nginx Proxy Manager

Yêu cầu:

Bạn có thể cài đặt aaPanel trực tiếp, qua Docker hoặc Docker Compose mà không cần Nginx Proxy Manager. Nếu vậy hãy xem tài liệu từ aaPanel, nó rất dễ.

Để tránh các lỗi không cần thiết, bạn nên cài đặt trên một máy chủ sạch

1. Cài đặt Nginx Proxy Manager

mkdir /opt/nginx-proxy-manager
cd /opt/nginx-proxy-manager

Tạo tệp docker-compose.yml :

touch docker-compose.yml

với nội dung sau:

# nginx-proxy-manager/docker-compose.yml

version: '3'
services:
 app:
  image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
  restart: always
  networks:
   - nginxproxy
  ports:
   - '80:80'
   - '81:81'
   - '443:443'
  volumes:
   - ./data:/data
   - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
   
networks:
 nginxproxy:
  external: true

Chạy lệnh sau để cài đặt:

docker compose up -d

Sau khi cài đặt xong, hãy nhập địa chỉ ip vps của bạn vào trình duyệt, nếu có nội dung như bên dưới thì bạn đã cài đặt Nginx Proxy Manager thành công.

image

Để đăng nhập vào Nginx Proxy Manager, hãy truy cập http://ip-server:81 và đổi thông tin đăng nhập mặc định nhé.

Người dùng quản trị mặc định:

Email:  admin@example.com
Password: changeme

2. Cài đặt aaPanel bằng Docker Compose

cd /opt
git clone https://github.com/irisvn/AAPanel-Docker.git
cd /opt/AAPanel-Docker

Tiếp theo, sửa tệp docker-compose.yml

nano docker-compose.yml

Vô hiệu hóa hoặc xóa các port, thêm lớp mạng của Nginx Proxy Manager. Sau khi sửa sẽ trông như sau:

# AAPanel-Docker/docker-compose.yml

version: "3"

services:
 aapanel:
  # platform: linux/x86_64
  build: 
   context: ./bin/aapanel
  container_name: "aapanel-webserver"
  # ports:
  #  - "${AAPANEL_PORT}:8888"
  #  - "${WEBSERVER_HOST_PORT}:80"
  #  - "${WEBSERVER_SECURE_HOST_PORT}:443"
  #  - "${PHPMYADMIN_PORT}:888"
  networks:
   - nginxproxy
  volumes: 
   - ${WEBSITE_DATA}:/www/wwwroot
   - ${MYSQL_DATA}:/www/server/data
   - ${WEBSITE_LOG}:/www/wwwlogs

networks:
 nginxproxy:
  external: true

Bây giờ chạy lệnh sau để cài đặt

docker compose up -d

Cài đặt xong, hãy chạy lệnh sau để xem các cổng (port):

docker compose ps

đầu ra:

NAME        COMMAND         SERVICE       STATUS       PORTS
aapanel-webserver  "/bin/sh -c /aapanel…"  aapanel       running (healthy)  22/tcp, 80/tcp, 443/tcp, 888/tcp, 3306/tcp, 7800/tcp

aaPanel giờ đã chạy, hãy tiếp tục bước tiếp theo để có thể truy cập vào trang quản trị của aaPanel

Để thuận tiện cho bước tiếp theo, hãy trỏ domain vào server và thêm sub domain với ký tự đại diện.

3. Truy cập aaPanel qua cấu hình Nginx Proxy

Hãy vào lại trang quản trị Nginx Proxy Manager và thêm Proxy Host như sau:

image

Hãy truy cập http://aapanel.example.com để xem kết quả nhé.

… Còn tiếp