Cài đặt Django trên Ubuntu bằng PIP trong môi trường ảo venv

Cài đặt PIP, Django, và virtualenv trên Ubuntu

 1. Cập nhật chỉ mục
sudo apt update
 1. Kiểm tra phiên bản Python nào bạn đã cài đặt. Phiên bản hiện được vận chuyển với Ubuntu 21.10 là Python 3.9.7:
python3 -V
# out: Python 3.9.7
 1. Cài đặt pip và gói django từ kho lưu trữ django
sudo apt install python3-pip python3-django
 1. Cài đặt gói venv với pip
apt install python3-venv

Sau khi hoàn tất, bây giờ bạn có thể bắt đầu một dự án mới trong Django. Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn bắt đầu một dự án mới, hãy bắt đầu bằng cách tạo và chuyển sang một thư mục dự án mới.

Tạo môi trường cho dự án Django

 1. Tạo thư mục dự án của bạn
mkdir djangodemo
cd djangodemo
 1. Tạo một môi trường ảo trong thư mục dự án bằng cách sử dụng lệnh python tương thích với phiên bản Python của bạn. Chúng tôi sẽ gọi là môi trường ảo của chúng tôi djd_env .
python3 -m venv djd_env
 1. Kích hoạt môi trường ảo
source djd_env/bin/activate

hoặc

. ./djd_env/bin/activate

Lưu ý rằng khi virtualenv được kích hoạt pythonpip được thêm vào PATH từ virtualenv , vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc sử dụng python3 hoặc pip3 . Và tất cả các gói của bạn sẽ được cài đặt bên dưới ./djd_env , cách ly tốt với mọi thứ khác trong hệ thống của bạn.

Lời nhắc của bạn sẽ thay đổi để phản ánh rằng bạn hiện đang ở trong môi trường ảo của mình. Nó sẽ giống như sau:

(djd_env)...
 1. Cài đặt Django bằng pip trong môi trường ảo của bạn (djd_env)
pip install django

Xác mình phiên bản đã cài đặt

django-admin --version

Để hủy kích hoạt môi trường ảo virtualenv trong shell hiện tại, hãy chạy deactivate .
Chỉ cần đừng quên kích hoạt lại môi trường ảo mỗi khi bạn muốn làm việc với dự án Django.

Tạo dự án Django mẫu

Với các bước trên, chúng ta đã tạo được môi trường phát triển cho dự án django sắp tới của chúng ta. Tiếp theo, tạo dự án django chính thức bằng cách chạy lệnh sau (dừng quên kích hoạt môi trường ảo nhé):

django-admin startproject mysite

Xem lệnh trên đã tạo ra những gì:

mysite
├── db.sqlite3
├── manage.py
└── mysite
  ├── asgi.py
  ├── __init__.py
  ├── settings.py
  ├── urls.py
  └── wsgi.py

Hãy lưu ý tới 2 thư mục mysite, thư mục gốc mysite/ bên ngoài là một vùng chứa cho dự án của bạn. Tên của nó không quan trọng đối với Django; bạn có thể đổi tên nó thành bất cứ thứ gì bạn thích.

Thư mục mysite/ bên trong là gói Python thực cho dự án của bạn. Tên của nó là tên gói Python mà bạn sẽ cần sử dụng để nhập bất kỳ thứ gì bên trong nó (ví dụ mysite.urls ).

Để sử dụng các lệnh cho django thuận tiện hơn, bạn cần đi vào thư mục chứa dự án mà lệnh startproject vừa tạo:

cd mysite

Di chuyển cơ sở dữ liệu bằng lệnh migrate. Việc di chuyển áp dụng bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện đối với các mô hình Django, vào lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn.

python manage.py migrate

Tạo người dùng quản trị để bạn có thể sử dụng giao diện quản trị Django bằng lệnh createsuperuser .

python manage.py createsuperuser

Trả lời các lời các yêu cầu:

 • Một tên người dùng
 • Địa chỉ e-mail
 • Mật khẩu (chứa ít nhất 8 ký tự)

Máy chủ phát triển

 1. Khởi động máy chủ phát triển
python manage.py runserver
 1. Truy cập website

Tạo ứng dụng

Tạo ứng dụng thăm dò ý kiến: polls

Đảm bảo rằng bạn đang ở trong cùng một thư mục với manage.py

python manage.py startapp polls