Cài đặt Elasticsearch với Docker

Elasticsearch cũng có sẵn dưới dạng hình ảnh Docker. Danh sách tất cả các hình ảnh và thẻ Docker đã xuất bản có sẵn tại elasticsearch | Docker @ Elastic

1. Pull images

Lấy Elasticsearch cho Docker đơn giản với docker pull .

docker pull docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.3

trong đó, 7.17.3 là phiên bản Elasticsearch

2. Bắt đầu một cụm nút duy nhất với Docker

docker run -d --name elastic717 -p 127.0.0.1:9200:9200 -p 127.0.0.1:9300:9300 -e "discovery.type=single-node" docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.3

3. Dừng, chạy Elasticsearch

Dừng Elasticsearch

docker stop elastic717

Chạy Elasticsearch

docker start elastic717

Vào shell của elasticsearch

docker exec -it elastic717 bash

Tìm hiểu thêm tại Install Elasticsearch with Docker | Elasticsearch Guide [7.17] | Elastic