Cài đặt ImageMagick trên Ubuntu

ImageMagick là một công cụ thao tác hình ảnh đa nền tảng phổ biến. Các ứng dụng web thường sử dụng thư viện để có hiệu suất cao với các hoạt động chống lại hình ảnh được tải lên, chẳng hạn như thay đổi kích thước và chuyển đổi định dạng.

Để sử dụng thư viện ImageMagick với các ứng dụng PHP, chẳng hạn như WordPress, trước tiên chúng ta phải cài đặt thư viện và sau đó là lớp PHP tương ứng.

Xem: Cài đặt Cwebp trên Ubuntu

Cài đặt ImageMagick

sudo apt update;
sudo apt install imagemagick;

Cài đặt Tiện ích mở rộng PHP của Imagick

Web Apache

sudo apt install php-imagick

Khởi động lại webserver

sudo systemctl restart apache2

Openlitespeed + Cyberpanel

PHP > Cài đặt tiện ích mở rộng > Chọn phiên bản PHP > Cài đặt lsphp74-imagick

Khởi động lại Cyberpanel

Kiểm tra

convert -version;
php -m | grep imagick;
php -r 'phpinfo();' | grep imagick