Cài đặt Wine 6 trên Ubuntu 20.04

Trong bài này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt phiên bản Wine 6 trên Ubuntu 20.04.

Nếu bạn đang chạy hệ thống Ubuntu 64 bit, hãy kích hoạt kiến ​​trúc 32 bit và cập nhật danh sách gói:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ WineHQ:

wget -qO- https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -

Thêm kho lưu trữ WineHQ vào hệ thống của bạn:

sudo apt install software-properties-common
sudo apt-add-repository "deb http://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main"

Cài đặt Wine bằng cách gõ:

sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Điều này sẽ cài đặt một loạt các gói. Sau khi hoàn tất, hãy xác minh cài đặt Wine bằng cách nhập:

wine --version

Tại thời điểm viết bài này, bản phát hành chính mới nhất của Wine là phiên bản 6.0:

# output
wine-6.0.1

Wine đã được cài đặt và sẵn sàng để sử dụng.