Cài đặt ZSH + Oh my Zsh và Plugin trên Ubuntu

Shell mặc định trong Ubuntu là “ bash ”, nhưng điểm hay của Ubuntu là nó cho phép người dùng cài đặt và sử dụng cả các shell khác. Zsh cung cấp các tính năng khác cho người dùng mà không có sẵn trong trình bao Bash. Ví dụ: nó tự động sửa các lỗi nhỏ khi nhập và cho phép người dùng điều hướng các thư mục khác nhau bằng cách nhập tên thư mục thay vì lệnh “cd”.

Làm cách nào để cài đặt Zsh trong Ubuntu 22.04?

Phần này giải thích các bước quan trọng để cài đặt Zsh trên Ubuntu 22.04. Hãy bắt đầu:

Bước 1 (Tùy chọn): Xác định vị trí Tiện ích Zsh

Đây là một bước tùy chọn mà bạn có thể định vị phiên bản có sẵn của “ Zsh ” trên danh sách kho lưu trữ của Ubuntu:

$ apt show zsh

image

Có thể thấy rằng phiên bản “ 5.8.1-1 ” của zsh đã có sẵn trong kho lưu trữ của Ubuntu.

Bước 2: Cài đặt Zsh

Để cài đặt phiên bản có sẵn trên Ubuntu 22.04, hãy sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt install zsh -y

image

Bước 3: Cài đặt Công cụ cấu hình của Zsh là Oh-my-zsh
Sau khi cài đặt Zsh trong Ubuntu, công cụ cấu hình của Zsh “ oh-my-zsh ” sẽ được cài đặt bằng lệnh:

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Nó sẽ yêu cầu quyền đặt Zsh thành shell mặc định trong máy:

image

Nhập Y để cho phép

Để chuyển đổi qua lại giữ bash và zsh, sử dụng lệnh sau:

# từ zsh -> bash
$ exec bash
# từ bash -> zsh
$ exec zsh

Bước 4: Cài đặt Plugin

Để sử dụng zsh một cách thuận tiện nhất thì không thể không cài thêm plugin.
Công cụ Oh-my-zsh bao gồm rất nhiều Plugin đi kèm, bạn có thể xem danh sách các Plugin oh-my-zsh ở đây. để sử dụng các plugin đó, bản chỉ cần thêm nó vào phần plugins=... trong tệp .zshrc như bên dưới:

plugins=(git docker zsh-autosuggestions)

trong đó:

 • git, docker là plugin bạn có thể tìm thấy trong danh sách ở trên
 • zsh-autosuggestions là plugin bạn sẽ phải tự cài đặt

Dưới đây là một số Plugin mình đang dùng:

 • zsh-autosuggestions
 • zsh-z
 • poetry
 • zsh-autocomplete
 • zsh-syntax-highlighting

Ví dụ: Cài đặt plugin zsh-autosuggestions cho Oh My Zsh

 1. Sao chép kho lưu trữ này vào $ZSH_CUSTOM/plugins (theo mặc định ~/.oh-my-zsh/custom/plugins )
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions

Kiểm tra plugin đã cài đúng vị trí chưa:

ls ~/.oh-my-zsh/custom/plugins

image

 1. Thêm plugin vào danh sách plugin để Oh My Zsh tải (bên trong ~/.zshrc ):
plugins=( 
  git 
  # other plugins...
  zsh-autosuggestions
)
 1. Tắt và mở trình bao mới

Cài đặt nhanh các plugin cho Oh-my-zsh

Các plugin khác có thể cài đặt nhanh như sau:

# zsh-autocomplete
$ git clone https://github.com/marlonrichert/zsh-autocomplete ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autocomplete
# zsh-z
$ git clone https://github.com/agkozak/zsh-z ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-z
# zsh-syntax-highlighting
$ git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting

Thêm vào tệp .zshrc dạng như sau:

plugins=(git docker zsh-autosuggestions zsh-z zsh-autocomplete zsh-syntax-highlighting)

Lưu ý: zsh-syntax-highlighting luôn được đặt cuối cùng.

Một số hình ảnh:

sh-autosuggestions + *zsh-autocomplete

image

zsh-autocomplete

image

zsh-z

image