Call to deprecated function to_native_str. Use to_unico de instead. url = to_native_str(url)

Đây là một cảnh báo gặp phải khi sử dụng scrapy_splash. Mặc dù là cảnh báo nhưng khá khó chịu:

 [py.warnings] WARNING: c:\users\yourname\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages\scrapy_splash\request.py:41: ScrapyDeprecationWarning: Call to deprecated function to_native_str. Use to_unico
de instead.
  url = to_native_str(url)

Cách giải quyết:

Mở tệp scrapy_splash/request.py

Thêm
from scrapy.utils.python import to_unicode
Dòng 41:
Thay
url = to_native_str(url)
Thành
url = to_unicode(url)


Nguồn : Got warning; ScrapyDeprecationWarning: Call to deprecated function to_native_str. Use to_unicode instead. · Issue #253 · scrapy-plugins/scrapy-splash · GitHub