Cập nhật npm trên Window 10

  1. Chạy PowerShell với tư cách quản trị viên (Run as Administrator)
  2. Lần lượt chạy các lệnh sau:
Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force
npm install -g npm-windows-upgrade
npm-windows-upgrade

Sau khi chạy lệnh npm-windows-upgrade, bạn sẽ được hỏi chọn phiên bản nào để cập nhật. Sử dụng mũi tên lên, xuống để chọn phiên bản phù hợp, sau đó nhấn Enter

Sau này, bạn có thể chạy npm-windows-upgrade để nâng cấp hoặc hạ cấp. hoặc chạy npm-windows-upgrade -p -v latest để cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Tham khảo: Danh sách các phiên bản phù hợp giữa NPM và NODE (https://nodejs.org/en/doad/release/ )