Chỉnh sửa nội dung trang: Error 404 Not Found (default) - Openlitespeed

Trang 404 mặc định của Openlitespeed nếu như được chỉnh sửa, thì có thể thêm đoạn code chuyển hướng đến trang chủ sau thời gian khoảng 5s thì sẽ rất tuyệt. Có hướng dẫn tùy chỉnh trong Webadmin nhưng nó không giữ được url ban đầu.