Di chuyển Tab Nhận Xét xuống dưới Tab Mô tả của trang sản phẩm Woocommerce

Theo mặc định, tính năng review, đánh giá của Woocommerce là tab bên cạnh các tab mô tả, thông tin bổ sung. Đoạn code phía dưới sẽ giúp di chuyển tab review bình luận, đánh giá xuống ngay phía dưới mô tả sản phẩm.

Thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme/child theme đang kích hoạt

// Xóa Tab Review
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );
function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs['reviews'] ); // Bỏ tab đánh giá
unset( $tabs['additional_information'] ); // Bỏ Tab Thông tin bổ sung
return $tabs;
}
// Di chuyển Tab Review xuống bên dưới nội dung mô tả sản phẩm
function woocommerce_template_product_reviews() {
woocommerce_get_template( 'single-product-reviews.php' );
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'comments_template', 50 );

Lưu ý: Nếu bạn không muốn xóa Tab Thông tin bổ sung, hãy xóa dòng

unset( $tabs['additional_information'] ); // Bỏ Tab Thông tin bổ sung

Vậy là xong. Chúc bạn thành công.