Di chuyển website từ Nginx sang Openlitespeed

Nếu bạn muốn chuyển website từ Nginx sang Openlitespeed, hay chỉ để so sánh tốc độ? Dù sao thì dưới đây là một cách di chuyển mà không làm lỗi website dù data lớn.
Để dễ sử dụng Openlitespeed, ban nên cài gói Cyberpanel + Openlitespeed

Tạo website trên Cyberpanel

Tạo gói

Gói mặc định (default) trên cyberpanel rất giới hạn, vì vậy bạn nên sửa gói đó hoặc tạo một gói mới đáp ứng nhu cầu của website. Theo mình thì nên tạo gói mới.

 • Tên gói: đặt tên cho gói
 • Tên miền: số lượng tên miền có thể được tạo cho gói này
 • Dung lượng đĩa: giới hạn dung lượng cho gói
 • Băng thông: Lượng băng thông cho gói này

Tạo website

 • Chọn gói: chọn gói bạn mới tạo ở trên
 • Chọn người sở hữu: người sở hữu website
 • Tên miền: nhập tên miền, không có www
 • Email: nhập Email hoặc để trống
 • Chọn phiên bản PHP
 • Tính năng bổ sung: SSL nên chọn nếu đã trỏ domain, nếu chưa trỏ domain thì bạn nên kích hoạt nó sau.

Sau khi website được tạo thành công, thư mục gốc của website sẽ được đặt tại /home/=example.com=/public_html/

Tạo database

 • Chọn website mà bạn sẽ tạo dữ liệu
 • Nhập tên csdl, user vá pass

Ghi nhớ các thông tin trên để điền vào file cấu hình của website.

Sao chép mã nguồn

scp -r /var/www/=example.com=/htdocs/ root@<IP-Server>:/home/=example.com=

Chú thích:
/var/www/=example.com=/htdocs/ là thư mục mã nguồn wordpress cũ
/home/=example.com= là thư mục web trên server cyberpanel
IP-Server là ip server cyberpanel

 • Sau khi Enter, hãy nhập Password của server cyberpanel
  Lệnh trên sẽ copy tất cả các file, folder qua thư mục web đã được tạo ở bước trên. Quá trình sao chép sẽ lâu hơn so với file nén. Được đề nghị nếu ổ đĩa server không đủ dung lượng cho file nén.

Sao chép file wp-config.php

scp -r /var/www/=example.com=/wp-config.php root@<IP-Server>:/home/=example.com=/public_html/

Xem thêm:

Xuất và Nhập dữ liệu

Xem tên csdl

mysql -v
show databases;
exit

Xuất csdl từ server cũ

mysqldump data_name > file_data.sql

Bạn được file_data.sql nằm trong thư mục root. Sao chép nó sang server cyberpanel (thư mục root)

Nhập csdl trên server cyberpanel

Tên cơ sở dữ liệu xem phần Tạo database

mysql data_name < file_data.sql

Chỉnh sửa file wp-config.php

Mở file wp-config.php trong thư mục web và thay thế thông tin cơ sở dữ liệu như đã được tạo ở phần trước.

Trỏ tên miền về server Cyberpanel

Xong!