Di chuyển website WordPress qua server mới

Có thể một lúc nào đó mà bạn muốn đối vps, di chuyển hoặc copy một web site từ server này qua server khác thì cách nào nhanh nhất? Có thể sử dụng Plugin, nhưng nếu bạn có data lớn tầm 1gb trở lên thì việc sử dụng plugin không khả thi lắm…

Nếu bạn có toàn quyền kiểm soát vps (root) của mình thì làm theo các bước dưới đây nhé. Giả sử muốn chuyển wordpress từ domainA trên VPS A đến domainB trên VPS B , các vps đã sãn sàng hoạt động với wordpress. ví dụ: đã cài webinoly.

image

Bước 1: Tạo website mới trên VPS B

SSH vào VPS B

Tạo website wordpress domainB trên VPS B, ví dụ thực hiện với webinoly

sudo site domainB -wp -cache=on
sudo site domainB -ssl=on #nếu muốn tạo ssl

Sau đó truy cập Phpmyadmin và xóa tất cả các bảng của cơ sở dữ liệu mà domainB vừa tạo ( vì không biết command xóa tất cả các table nên mình vào phpmyadmin để xóa :grinning: ). Ta được data trống, ví dụ dbdomainB

Bước 2: Back up code và database trên VPS A

Backup thư mục wp-content

SSH vào VPS A, cd đến thư mục wp-content và nén lại với với lệnh sau:


cd /var/www/domainA/htdocs/wp-content/
tar -zcvf wp-content-A.tar.gz *

Ta được file wp-content-A.tar.gz nằm trong thư mục wp-content

Backup database

Mở file wp-config.php tìm đến dòng define('DB_NAME', 'dbdomainA'); để xem database name.

Export database:

mysqldump dbdomainA > dbdomainA-backup-file.sql

Ta được file data dbdomainA-backup-file.sql nằm trong thư mục root.

Bước 3: Sao chép files Backup sang VPS B

Sao chép file wp-content-A.tar.gz sang VPS B:

scp /var/www/domainA/htdocs/wp-content/wp-content-A.tar.gz root@ip-vps-B:/var/www/domainB/htdocs/wp-content

Sao chép file dbdomainA-backup-file.sql sang VPSB:

scp /root/dbdomainA-backup-file.sql root@ip-vps-B:/root

Lưu ý:

  • Thay file và đường dẫn bằng thực thế của bạn
  • ip-vps-B là địa chỉ ip của VPS B
  • Sau khi thực hiện lệnh trên sẽ có câu hỏi xác nhận yes hoặc no, bạn cứ nhập yes và nhấn enter. sau đó nhập Password tài khoản root của VPS B.

Bước 4: Giải nén và Import database

Bây giờ quay trở lại VPS B. Đến thư mục wp-content và giải nén file copy:

cd /var/www/domainB/htdocs/wp-content/
tar -xvf wp-content-A.tar.gz

Import file data dbdomainA-backup-file.sql vừa copy vào data dbdomainB

mysql dbdomainB < dbdomainA-backup-file.sql

Bước 5: Đổi sang domainB trong database

Truy cập vào database vừa import, mở bảng wp_options

image

Xác định hàng siteurl và hàng home . Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh mỗi để chỉnh sửa.

Thay thế Url cũ bằng url domain mới của bạn.

Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập vào website mới của mình. Để thay đổi tất cả url cũ sang url mới, cài Plugin Search and Replace.