Di chuyển wordpress từ Webinoly sang Easyengine

1. Tạo website với Easyengine (vps easyengine)

Tạo trang web wordpress với bộ nhớ đệm

ee site create example.com --type=wp --cache

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Easyengine (EE4)

2. Webninoly (vps webinoly)

Nén thư mục wp-content

cd /var/www/example.com/htdocs
tar -zcvf wp-content_bak.tar.gz wp-content

Xuất database

Xem data name

mysql -u root -p
show databases;
exit

Xuất data

mysqldump -u root -p example_com > example_com_bak.sql #example_com là data name

3. Sao chép wp-content và data sang vps Easyengine (vps webinoly)

scp -r /var/www/example.com/htdocs/wp-content_bak.tar.gz root@ip-address:/opt/easyengine/sites/example.com/app/htdocs/
scp -r /root/example_com_bak.sql root@ip-address:/opt/easyengine/sites/example.com/app/htdocs/
# ip-address là ip vps easyengine
# thay tên miền và tên tệp thực tế của bạn.

Xem Tổng hợp những câu lệnh Linux hay dùng

4. Thay thế dữ liệu (vps easyengine)

Giải nén tệp wp-content_bak.tar.gz

cd /opt/easyengine/sites/example.com/app/htdocs/
tar -xvf wp-content_bak.tar.gz

Nhập dữ liệu data example_com_bak.sql

ee shell example.com
wp db example_com_bak.sql
exit

hoặc rút gọn

ee shell example.com --command='wp db import example_com_bak.sql'

Bật ssl nếu bạn sử dụng nó

Trước tiên trỏ IP vps easyengine về domain nếu domain không đổi.

ee site update example.com --ssl=le

Xong!