Dịch các trang đăng nhập và đăng ký WordPress sử dụng WPML trên Nginx

Bạn thường có thể truy cập các trang này bằng cách đi tới các URL tương tự như sau:

  • Đăng ký: example.com/wp-login.php?action=register
  • Đăng ký bằng ngôn ngữ phụ: example.com/en/wp-login.php?action=register
  • Đăng nhập: example.com/wp-login.php
  • Đăng nhập bằng ngôn ngữ phụ: example.com/en/wp-login.php

Trước tiên, bạn cần kích hoạt tính năng dịch của họ và sau đó, dịch các trang như bình thường.

Nếu trang web của bạn sử dụng nginx , có một số cân nhắc bổ sung, được giải thích bên dưới.

Cho phép dịch các trang đăng nhập và đăng ký

Để dịch các trang đăng nhập và đăng ký, hãy đi tới WPML → Cài đặt và cuộn đến Trang ** Login and registration pages** . Chọn hộp để cho phép bản dịch.

Dịch các trang đăng nhập và đăng ký

Khi bạn đã bật cài đặt dịch, hãy chuyển đến WPML → Dịch chuỗi và dịch chúng như bạn làm với bất kỳ chuỗi nào khác.

String translation

Khi bạn chuyển ngôn ngữ trang web của mình sang ngôn ngữ phụ và đăng xuất, màn hình đăng nhập sẽ là phiên bản đã dịch.

Dịch các trang đăng nhập và đăng ký cho các trang sử dụng nginx

Nếu trang web của bạn sử dụng nginx và định dạng URL ngôn ngữ của bạn được đặt thành Các ngôn ngữ khác nhau trong thư mục , bạn có thể gặp lỗi 404 khi cố gắng truy cập trang đăng nhập hoặc đăng ký bằng ngôn ngữ phụ.

Để tránh điều này, bạn sẽ cần điều chỉnh một số cài đặt.

Yêu cầu máy chủ đối với các trang web sử dụng nginx

Các quy tắc dịch trang đăng nhập và đăng ký thường được lưu trữ trong tệp htaccess . Vì nginx không truy cập tệp này, bạn sẽ cần sửa đổi cài đặt nginx để thêm các quy tắc viết lại sau . Nếu bạn không có quyền làm như vậy, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để thực hiện những thay đổi này.

Quy tắc cần thêm là:

rewrite ^/xx/wp-login.php /wp-login.php break;

Trong đó xx là mã ngôn ngữ.

Ví dụ: nếu người dùng có ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp đang hoạt động trên trang web của họ, các quy tắc nginx sẽ là:

rewrite ^/en/wp-login.php /wp-login.php break;
rewrite ^/de/wp-login.php /wp-login.php break;
rewrite ^/fr/wp-login.php /wp-login.php break;

Nếu định dạng URL ngôn ngữ của bạn được đặt thành Tên miền khác cho mỗi ngôn ngữ hoặc Tên ngôn ngữ được thêm làm tham số , thì không cần cấu hình bổ sung.


Dịch các trang đăng nhập và đăng ký sử dụng trong nginx webinoly

Tạo tệp wpml-nginx.conf trong /var/www/example.com/ với nội dung

rewrite ^/en/wp-login.php /wp-login.php break;

Sau khi lưu lại, khởi động lại nginx

nginx -t && nginx -s reload