Đổi mật khẩu mariabd MYSQL_ROOT_PASSWORD trong docker compose

Truy cập vào mysql với mật khẩu cũ

docker compose exec -it mysql mysql -uroot -p

image

Sau đó, bạn có thể sử dụng một trong các lệnh sau (thay ‘newpassword’ bằng mật khẩu mới của bạn):

SET PASSWORD FOR 'root' = PASSWORD('newpassword'); 
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'newpassword';
ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'newpassword';

Nhập exit để thoát và thử đăng nhập lại với mật khẩu mới của bạn