Fix: AttributeError: 'function' object has no attribute 'slugify'

Khi sử dụng AutoSlugFieldslugify để tạo slug tự động, khi chạy lệnh manage.py migrate mà gặp lỗi sau:

...
  File ".../migrations/0001_initial.py", line 10, in <module>
    class Migration(migrations.Migration):
  File ".../migrations/0001_initial.py", line 29, in Migration
    ('slug', autoslug.fields.AutoSlugField(editable=False, max_length=100, populate_from='name', slugify=slugify.slugify.slugify, unique=True)),
AttributeError: 'function' object has no attribute 'slugify'

Quan sát đoạn tin nhắn trên, có thể thấy lỗi trên tệp 0001_initial.py dòng 29, bất thường tại đoạn slugify=slugify.slugify.slugify

Cách giải quyết:

  • Mở tệp 0001_initial.py
  • thay thế slugify=slugify.slugify.slugify thành slugify=slugify.slugify
  • Lưu lại
  • Chạy lại lệnh python3 manage.py migrate

Done!