Fix lỗi: psycopg2.OperationalError: FATAL: Peer authentication failed for user “postgres”

Fix psycopg2.OperationalError: FATAL: Peer authentication failed for user “postgres”

Kiểm tra phiên bản postgresql:

psql --version
#output: psql (PostgreSQL) 13.5 (Ubuntu 13.5-0ubuntu0.21.10.1)

Chuyển đến thư mục chính của postgresql như sau: (13 là số phiên bản )

cd /etc/postgresql/13/main

Sửa tệp pg_hba.conf

sudo nano pg_hba.conf

Nhấn phím mũi tên để di chuyển lên xuống.

Tìm:

# Database administrative login by Unix domain socket
local  all       postgres                peer

Thay thế: đổi peer thành md5

# Database administrative login by Unix domain socket
local  all       postgres                md5

Nhấn Ctrl + X , Enter để lưu lại.

Khởi động lại dịch vụ postgresql

sudo service postgresql restart