Fix: WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work

Lỗi này thường gặp khi sử dụng cái gì đó liên quan tới docker

Cách 1: Sửa tệp /etc/sysctl.conf

Tìm dòng net.ipv4.ip_forward, đặt nó thành

net.ipv4.ip_forward=1

Chạy lệnh sau để xác nhận thay đổi:

sysctl -p

Khởi động lại dịch vụ mạng

systemctl restart systemd-networkd
# or
systemctl restart network
# ...

Khởi động lại docker

systemctl restart docker

Cách 2: Bật chuyển tiếp IP vĩnh viễn

Thêm net.ipv4.ip_forward=1 vào tệp enable-ip-forward.conf

sudo echo net.ipv4.ip_forward=1 >> /etc/sysctl.d/enable-ip-forward.conf

Đừng quên khởi động lại dịch vụ mạng và docker

systemctl restart systemd-networkd
systemctl restart docker

Nguồn: tôngr hợp từ internet