Gia hạn SSL LetsEncrypt cho Discourse (nginx proxy)

Chứng chỉ cho Discourse hết hạn và nó gây ra lỗi trong trình duyệt. Kiểm tra chứng chỉ ssl tại SSL Server Test (Powered by Qualys SSL Labs). Nếu nó hết hạn, chạy gia hạn theo cách thủ công như sau:

cd /var/discourse
./launcher enter app
"/shared/letsencrypt"/acme.sh --cron --home "/shared/letsencrypt" --force
exit
nginx -t && nginx -s reload