Hướng dẫn cài đặt Easyengine (EE4)

Yêu cầu

  • Docker
  • Docker-Compose
  • PHP CLI (>=7.1)
  • PHP Modules - curl , sqlite3 , pcntl

Cài đặt

Linux

Đã thử nghiệm điều này trên Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04 và Debian 8.

wget -qO ee https://rt.cx/ee4 && sudo bash ee

Cài docker

Kiểm tra docker

docker -v

Nếu docker chưa được cài đặt, bạn có thể cài theo

snap install docker     # version 19.03.13, or
apt  install docker.io  # version 20.10.2-0ubuntu1~20.04.2

Sử dụng

Tạo website wordpress với ssl và cache

ee site create example.com --type=wp --cache --ssl=le