Hướng dẫn cài đặt Youtube-DL trên Win 10

1. Tải Youtube-dl về máy tính

Các bạn có thể tải Youtube-dl.exe trên github.

Cuộn xuống cho đến đoạn:

Windows users can download an .exe file and place it in any location on their PATH except for %SYSTEMROOT%\System32 (e.g. do not put in C:\Windows\System32 ).

Nhấp vào download an .exe file để bắt đầu tải xuống Youtube-DL. Bạn có thể tải tệp xuống bất kỳ vị trí nào ngoại trừ System32. Tôi khuyên bạn nên tạo một thư mục riêng biệt dành riêng cho Youtube-DL vì nó giúp bạn dễ dàng định cấu hình Youtube-DL hơn sau này. Đối với hướng dẫn này, tôi đã tải tệp xuống F:\Youtube-DL

2. Thêm Youtube-DL vào PATH của bạn (Được khuyến nghị)

Thêm Youtube-DL cho bạn PATH cho phép bạn chạy youtube-dl lệnh từ bất kỳ giao diện dòng lệnh nào như Command Prompt hoặc PowerShell mà không cần phải cd vào thư mục mà bạn đã cài đặt Youtube-DL trước.

Để thêm Youtube-DL vào PATH của bạn:
Sao chép đường dẫn đầy đủ của vị trí cài đặt Youtube-DL của bạn - Bạn có thể hiển thị đường dẫn đầy đủ bằng cách điều hướng đến bất kỳ nơi nào bạn đã tải xuống Youtube-DL trong Windows Explorer, nhấp vào thanh địa chỉ và sao chép văn bản. Đừng không bao gồm các .exe trong đường dẫn, nó chỉ nên bao gồm các thư mục (ví dụ F:\Youtube-DL thay vì F:\Youtube-DL\youtube-dl.exe )

image

Mở Environment Variables - Mở menu Thuộc tính Hệ thống bằng cách nhấn Win+R và nhập systempropertiesadvanced . Từ menu này, nhấn nút có nhãn “Environment Variables…”.

Chọn biến Path - Bạn có thể thêm Youtube-DL vào PATH người dùng hoặc hệ thống. Thêm nó vào hệ thống PATH sẽ cho phép bất kỳ người dùng nào chạy youtube-dl lệnh mà không cần nhập trước cd vào thư mục cài đặt, trong khi PATH người dùng sẽ chỉ áp dụng cho người dùng hiện đang đăng nhập. Lưu ý rằng việc đặt nó trong hệ thống PATH yêu cầu quyền của quản trị viên và youtube-dl.exe không thể được đặt ở vị trí người dùng cụ thể (chẳng hạn như Máy tính để bàn hoặc “Tài liệu của tôi”). Đối với hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng hệ thống PATH. Click đúp vào path trong biến hệ thống, trình chỉnh sửa biến mở ra.

Thêm đường dẫn cài đặt Youtube-DL vào Path - Với trình chỉnh sửa biến đang mở và đường dẫn cài đặt Youtube-DL của bạn đã sao chép trong khay nhớ tạm, nhấn nút “New” từ phía bên phải của trình chỉnh sửa. Thao tác này sẽ tạo một mục mới ở cuối biến. Dán đường dẫn Youtube-DL của bạn và nhấn enter rồi nhấn “OK” để lưu các thay đổi.

Kiểm tra! - Bây giờ bạn đã thêm Youtube-DL vào PATH, bạn sẽ có thể mở cửa sổ Command Prompt mới và chạy youtube-dl
Ví dụ: youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=mVQdJSSYlnQ

image

Ta thấy video tải về sẽ được lưu trong thư mục C:\Users\<user name>\ . Nếu muốn chỉ định video được lưu ở một thư mục khác, ta phải sử dụng file cấu hình.

3. Định cấu hình Youtube-DL

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Youtube-DL, có thể bạn sẽ muốn tùy chỉnh nó theo ý thích của mình bằng cách sử dụng một số trong số hàng trăm tùy chọn có sẵn . Nhưng việc gõ ra các tùy chọn giống nhau mỗi khi bạn chạy Youtube-DL thật tẻ nhạt. Đây là nơi chứa tệp cấu hình. Các tùy chọn được đặt trong tệp cấu hình sẽ được chạy mỗi khi Youtube-DL được chạy. Tuy nhiên, cấu hình có thể bị vô hiệu hóa trong thời gian chạy bằng cách sử dụng cờ --ignore-config. Các tùy chọn được đặt trong thời gian chạy cũng sẽ được ưu tiên hơn các tùy chọn được đặt trong cấu hình.

Tạo một tệp cấu hình rất đơn giản. Đối với Windows, chỉ cần tạo một tệp có tên config.txt tại %APPDATA%\youtube-dl\ . Nếu chưa có thư mục youtube-dl, hãy tạo nó. Bạn đặt các tùy chọn trong cấu hình giống như cách bạn đặt chúng trong thời gian chạy. Bạn có thể nhận xét các dòng bằng ký hiệu băm (#).

Tôi khuyên bạn nên sử dụng cấu hình sau làm điểm bắt đầu (xác định lại thư mục lưu của video tải xuống thay vì mặc định:

# Set date at current date instead of video's original date
--no-mtime

# Save to current user's videos folder using video title
# See https://github.com/ytdl-org/youtube-dl#output-template for all naming options
-o "D:\VIDEO\VIDEO YOUTUBE\%(title)s.%(ext)s"

Thay D:\VIDEO\VIDEO YOUTUBE bằng đường dẫn thực tế của bạn.

Giờ đây tất cả các video bạn tải xuống qua youtube-dl sẽ được lưu tại D:\VIDEO\VIDEO YOUTUBE

Xem danh sách các tùy chọn Youtube-DL và danh sách các tùy chọn đầu ra để định cấu hình Youtube-DL.