Hướng dẫn tạo đường dẫn thân thiện trong URL Cs-Cart

Các phiên bản Cs-cart mặc định, khi bạn tạo tiêu đề sản phẩm hoặc danh mục bằng Tiếng Việt, url sẽ được tạo tự động nhưng nó không thân thiện với SEO.

Ví dụ: Test sản phẩm có dấu ==> test-sn-phm-co-du ==> điều này không thân thiện với SEO.
Cái chúng ta muốn phải là test-san-pham-co-dau.
Làm ngay thôi!

Trước tiên, tạo một file vi.php với nội dung sau:

$vi = array(
	'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ạ' => 'a', 'ả' => 'a', 'ã' => 'a', 'ă' => 'a', 'ắ' => 'a', 'ằ' => 'a', 'ặ' => 'a',
	'ẳ' => 'a', 'ẵ' => 'a', 'â' => 'a', 'ấ' => 'a', 'ầ' => 'a', 'ậ' => 'a', 'ẩ' => 'a', 'ẫ' => 'a', 'Á' => 'a',
	'À' => 'a', 'Ạ' => 'a', 'Ả' => 'a', 'Ã' => 'a', 'Ă' => 'a', 'Ắ' => 'a', 'Ằ' => 'a', 'Ặ' => 'a', 'Ẳ' => 'a',
	'Ẵ' => 'a', 'Â' => 'a', 'Ấ' => 'a', 'Ầ' => 'a', 'Ậ' => 'a', 'Ẩ' => 'a', 'Ẫ' => 'a',
	'đ' => 'd', 'Đ' => 'd', 
	'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ẻ' => 'e', 'ẽ' => 'e', 'ẹ' => 'e', 
	'ê' => 'e', 'ề' => 'e', 'ế' => 'e', 'ể' => 'e', 'ễ' => 'e', 'ệ' => 'e', 
	'È' => 'e', 'É' => 'e', 'Ẻ' => 'e', 'Ẽ' => 'e', 'Ẹ' => 'e', 
	'Ê' => 'e', 'Ề' => 'e', 'Ế' => 'e', 'Ể' => 'e', 'Ễ' => 'e', 'Ệ' => 'e', 
	'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'ỉ' => 'i', 'ĩ' => 'i', 'ị' => 'i', 
	'Ì' => 'i', 'Í' => 'i', 'Ỉ' => 'i', 'Ĩ' => 'i', 'Ị' => 'i', 
	'ò' => 'o', 'ó' => 'o', 'ỏ' => 'o', 'õ' => 'o', 'ọ' => 'o', 
	'ô' => 'o', 'ồ' => 'o', 'ố' => 'o', 'ổ' => 'o', 'ỗ' => 'o', 'ộ' => 'o', 
	'ơ' => 'o', 'ờ' => 'o', 'ớ' => 'o', 'ở' => 'o', 'ỡ' => 'o', 'ợ' => 'o', 
	'Ò' => 'o', 'Ó' => 'o', 'Ỏ' => 'o', 'Õ' => 'o', 'Ọ' => 'o', 
	'Ô' => 'o', 'Ồ' => 'o', 'Ố' => 'o', 'Ổ' => 'o', 'Ỗ' => 'o', 'Ộ' => 'o', 
	'Ơ' => 'o', 'Ờ' => 'o', 'Ớ' => 'o', 'Ở' => 'o', 'Ỡ' => 'o', 'Ợ' => 'o', 
	'ù' => 'u', 'ú' => 'u', 'ủ' => 'u', 'ũ' => 'u', 'ụ' => 'u', 
	'ư' => 'u', 'ừ' => 'u', 'ứ' => 'u', 'ử' => 'u', 'ữ' => 'u', 'ự' => 'u', 
	'Ù' => 'u', 'Ú' => 'u', 'Ủ' => 'u', 'Ũ' => 'u', 'Ụ' => 'u', 
	'Ư' => 'u', 'Ừ' => 'u', 'Ứ' => 'u', 'Ử' => 'u', 'Ữ' => 'u', 'Ự' => 'u', 
	'ỳ' => 'y', 'ý' => 'y', 'ỷ' => 'y', 'ỹ' => 'y', 'ỵ' => 'y', 
	'Y' => 'y', 'Ỳ' => 'y', 'Ý' => 'y', 'Ỷ' => 'y', 'Ỹ' => 'y', 'Ỵ' => 'y',
);

return array_merge($schema, $vi);

Lưu ý: file vi.php phải được lưu ở định dạng UTF8, nên tạo nó với Notepad++, Sublime… hoặc phần mềm bạn ưa thích hỗ trợ tốt UTF8. Tạo trước nó trên máy tính.

Truy cập thư mục /htdocs/app/schemas/literal_converter/
Tải file vi.php vừa tạo lên thư mục này.
Mở file schema.php và tìm đoạn:

$files = array(
    'literal_converter/general.php',
...

Thêm 'literal_converter/vi.php', vào bên dưới, trông như:

$files = array(
    'literal_converter/general.php',
    'literal_converter/vi.php',
 ...

Lưu lại.
Xong!

Cái này có cần lience không bạn datvnn !

1 Likes

Ý bạn là giấy phép cho đoạn code trên? Ko cần nhé.

Còn đối với CS-CART thì cần giấy phép để dùng full chức năng hoặc dùng thử 30 ngày. Nếu có điều kiện thì nên mua giấy phép. Còn nếu điều kiện chưa có thì bạn cũng có thể sử dụng bản nulled nhé.