Kết nối Universal Analytics (UA) với Google Analytics 4 (GA4)

Bằng cách kết nối này, bạn có thể theo dõi dữ liệu trên cả Google Universal Analytics và Google Analytics 4 với đoạn mã UA cũ mà không phải thêm mã GA4.

Lấy mã theo dõi Universal Analytic

Tại thuộc tính Universal Analytics > Quản trị > Thông tin theo dõi > Mã theo dõi
Copy mã theo dõi Universal Analytic có dạng UA-XXXXXXXX

Kết nối UA với GA4

  • Chuyển sang thuộc tính Google Analytics 4 > Quản trị > Luồng dữ liệu
  • Click vào luồng dữ liệu, sẽ hiện Thông tin chi tiết về luồng. Tại đây, chuyển tới phần Tùy chọn cài đặt bổ sung
  • Click vào Thẻ trang web đã kết nối, một tab Thẻ đã kết nối hiển thị danh sách những thẻ đã kết nối.
    Tại đây, dãn mã thẻ UA vào trường Nhập mã thẻ để kết nối > Kết nối