Không kích hoạt lightbox khi nhấp hình ảnh webp (rehub)

Khi nhấp vào hình ảnh trên trang sản phẩm woocommerce, hình ảnh đó sẽ được mở trong “Hộp đèn” thay vì chuyển đến liên kết trong hình ảnh đó.
Khi sử dụng hình ảnh webp với theme Rehub, tôi nhận thấy webp không mở trong “hộp đèn”. điều đó rất khó chịu khi khách hàng nhấp vào hình ảnh webp và bị chuyển hướng tới link ảnh. nguyên nhân là định dạng webp chưa được bao gồm trong modulobox.min.js. Hi vọng trong các lần cập nhật tiếp theo, điều này sẽ thược thêm vào.
Cách sửa lỗi tạm thời là chỉnh sửa tệp /themes/rehub-theme/js/modulobox.min.js
Tìm đoạn:

      if (/(jpg|jpeg|png|bmp|gif|tif|tiff|jfi|jfif|exif|svg)/.test(i) || -1 < ["external.xx.fbcdn", "drscdn.500px.org"].indexOf(e))
        t.type = "image",
        t.src = this.getSrc(e);

Chỉ cần thêm webp vào nhóm: /(webp|jpg|jpeg|png|bmp|gif|tif|tiff|jfi|jfif|exif|svg)/

:warning: Lưu ý: những thay đổi này sẽ mất khi bạn cập nhật theme