Kích thước các hình thu nhỏ của Video Youtube

VideoID

 • Hình thu nhỏ nền của trình phát (480x360):

  • https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/0.webp
  • https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/0.jpg

 • Hình thu nhỏ của khung hình video (120x90)

  Bắt đầu:
  https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/1.webp
  https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/1.jpg

  • Giữa:
   https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/2.webp
   https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/2.jpg

  • Kết thúc:
   https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/3.webp
   https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/3.jpg

 • Hình thu nhỏ chất lượng thấp nhất (120x90)

  • https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/default.webp
  • https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/default.jpg

 • Hình thu nhỏ chất lượng trung bình (320x180)

  • https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/mqdefault.webp
  • https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/mqdefault.jpg

 • Hình thu nhỏ chất lượng cao (480x360)

  • https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/hqdefault.webp
  • https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/hqdefault.jpg

 • Hình thu nhỏ chất lượng tiêu chuẩn (640x480)

  • https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/sddefault.webp
  • https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/sddefault.jpg

 • Độ phân giải hình thu nhỏ chưa được chia tỷ lệ

  • https://i.ytimg.com/vi_webp/=videoID=/maxresdefault.webp
  • https://i.ytimg.com/vi/=videoID=/maxresdefault.jpg