Làm sao cập nhật Ubuntu 18.04 lên phiên bản mới hơn?

Mình thấy ubuntu thông báo có phiên bản mới hơn, yêu cầu chạy cập nhật:
image
Mình đã chạy lệnh do-release-upgrade nhưng không thấy thông báo:

Checking for a new Ubuntu release
Please install all available updates for your release before upgrading.

Bây giờ cần chạy lệnh nào tiếp theo?

Cách cập nhật Ubuntu

Chạy một lệnh duy nhất:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Hoặc chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Hãy chú ý tới tiến trình, phần Do you want to continue? [Y/n] bạn phải nhập Y và nhấn Enter
Đó là tất cả!

Để kiểm tra phiên bản Ubuntu của bạn sau khi cập nhật, chạy lệnh:
lsb_release -a

image

Phiên bản của bạn hiện tại nằm trong phần Description: