Làm sao Update Vestacp?

Để update phiên bản mới nhất của Vestacp, truy cập Control Panel Vestacp. Bấm vào Tab Update

Chọn các mục cần cập nhật