Lỗi 504 Gateway Time-out nginx khi cài plugin từ kho wordpress

Lỗi khi cài plugin #wordpress từ Dashboard

Installation failed: Tập tin không tải về được. Địa chỉ URL không hợp lệ.

Installation failed: 504 Gateway Time-out 504 Gateway Time-out nginx 
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> 
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> 
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> 
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->

Sửa lỗi trên VPS nginx
Mở file /etc/nginx/conf.d/fastcgi.conf
Tìm: fastcgi_read_timeout 30s;
Thay thế bằng fastcgi_read_timeout 60s;
Khởi động lại nginx
nginx -t && sudo service nginx reload