Lỗi sơ đồ trang web - Sitemap error: XML declaration allowed only at the start of the document

### This page contains the following errors:

error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document

### Below is a rendering of the page up to the first error.

Đây là một trong những lỗi xung đột với Plugin WebP Express, phần Alter HTML

<!-- Alter HTML was skipped because the HTML is too big to process! (limit is set to 600000 bytes) -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//pricena.vn/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>

Hướng xử lý: Giới hạn chỉ mục mặc định của sitemap từ 1000 xuống 500 (yoast seo)

Để đặt lại giới hạn chỉ mục cho sitemap, thêm đoạn mã sau vào file fuctions.php của chủ đề con trước thẻ ?>.

function max_entries_per_sitemap() {
    return 500;
}
add_filter( 'wpseo_sitemap_entries_per_page', 'max_entries_per_sitemap' );

Sau đó Tắt/Bật thủ công sitemap.