Pet - Trình quản lý đoạn mã dòng lệnh đơn giản

Pet là trình quản lý đoạn mã dòng lệnh trên linux. Sau đây là cách cài đặt Pet trên Ubuntu, WSL2.
Sử dụng Pet, bạn có thể;* Đăng ký / thêm các đoạn lệnh quan trọng, dài và phức tạp của bạn,

 • Đăng ký các đoạn lệnh của bạn một cách dễ dàng.
 • Sử dụng các biến trong đoạn mã.
 • Tìm kiếm các đoạn trích một cách tương tác.
 • Chạy trực tiếp đoạn trích.
 • Chỉnh sửa các đoạn mã một cách dễ dàng (cấu hình chỉ là một tệp TOML).
 • Tự động đồng bộ hóa các đoạn trích qua Gist hoặc GitLab Snippets.

Yêu cầu cài đặt
Bạn cần cài đặt lệnh selector ( fzf hoặc peco ).

Dưới dây là các bước cài đặt trên Ubuntu, WSL2. Các hệ điều hành khác xem chi tiết tại GitHub - knqyf263/pet: Simple command-line snippet manager, written in Go.

1. Cài đặt fzf

sudo apt install fzf

2. Cài đặt Pet

Tải xuống gói mới nhất từ trang phát hành hoặc chạy lần lượt lệnh bên dưới. Thay số phiên bản bằng phiên bản mới nhất.

wget https://github.com/knqyf263/pet/releases/download/v0.4.0/pet_0.4.0_linux_amd64.deb
sudo dpkg -i pet_0.4.0_linux_amd64.deb

3. Cấu hình trong bash, zsh

Bash (.bashrc)

# bash prev function
function prev() {
 PREV=$(echo `history | tail -n2 | head -n1` | sed 's/[0-9]* //')
 sh -c "pet new `printf %q "$PREV"`"
}

# search snippets, select
function pet-select() {
 BUFFER=$(pet search --query "$READLINE_LINE")
 READLINE_LINE=$BUFFER
 READLINE_POINT=${#BUFFER}
}
bind -x '"\C-x\C-r": pet-select'

Zsh (.zshrc)

# zsh prev function
function prev() {
 PREV=$(fc -lrn | head -n 1)
 sh -c "pet new `printf %q "$PREV"`"
}

# search snippets, select
function pet-select() {
 BUFFER=$(pet search --query "$LBUFFER")
 CURSOR=$#BUFFER
 zle redisplay
}
zle -N pet-select
stty -ixon
bindkey '^s' pet-select

4. Cách sử dụng Pet cơ bản

Usage:
 pet [command]

Available Commands:
 configure  Edit config file
 edit    Edit snippet file
 exec    Run the selected commands
 help    Help about any command
 list    Show all snippets
 new     Create a new snippet
 search   Search snippets
 sync    Sync snippets
 version   Print the version number

Flags:
   --config string  config file (default is $HOME/.config/pet/config.toml)
   --debug      debug mode
 -h, --help      help for pet

Use "pet [command] --help" for more information about a command.

Các bạn khám phá thêm tại đây nhé: GitHub - knqyf263/pet: Simple command-line snippet manager, written in Go.