Pet - Trình quản lý đoạn mã dòng lệnh đơn giản

Pet là trình quản lý đoạn mã dòng lệnh trên linux. Sau đây là cách cài đặt Pet trên Ubuntu, WSL2.
Sử dụng Pet, bạn có thể:

 • Đăng ký / thêm các đoạn lệnh quan trọng, dài và phức tạp của bạn,
 • Đăng ký các đoạn lệnh của bạn một cách dễ dàng.
 • Sử dụng các biến trong đoạn mã.
 • Tìm kiếm các đoạn trích một cách tương tác.
 • Chạy trực tiếp đoạn trích.
 • Chỉnh sửa các đoạn mã một cách dễ dàng (cấu hình chỉ là một tệp TOML).
 • Tự động đồng bộ hóa các đoạn trích qua Gist hoặc GitLab Snippets.

Yêu cầu cài đặt
Bạn cần cài đặt lệnh selector ( fzf hoặc peco ).

Dưới dây là các bước cài đặt trên Ubuntu, WSL2. Các hệ điều hành khác xem chi tiết tại GitHub - knqyf263/pet: Simple command-line snippet manager, written in Go.

1. Cài đặt fzf

sudo apt install fzf

2. Cài đặt Pet

Tải xuống gói mới nhất từ trang phát hành hoặc chạy lần lượt lệnh bên dưới. Thay số phiên bản bằng phiên bản mới nhất.

wget https://github.com/knqyf263/pet/releases/download/v0.4.0/pet_0.4.0_linux_amd64.deb
sudo dpkg -i pet_0.4.0_linux_amd64.deb

3. Cấu hình trong bash, zsh

Bash (.bashrc)

# bash prev function
function prev() {
 PREV=$(echo `history | tail -n2 | head -n1` | sed 's/[0-9]* //')
 sh -c "pet new `printf %q "$PREV"`"
}

# search snippets, select
function pet-select() {
 BUFFER=$(pet search --query "$READLINE_LINE")
 READLINE_LINE=$BUFFER
 READLINE_POINT=${#BUFFER}
}
bind -x '"\C-x\C-r": pet-select'

Zsh (.zshrc)

# zsh prev function
function prev() {
 PREV=$(fc -lrn | head -n 1)
 sh -c "pet new `printf %q "$PREV"`"
}

# search snippets, select
function pet-select() {
 BUFFER=$(pet search --query "$LBUFFER")
 CURSOR=$#BUFFER
 zle redisplay
}
zle -N pet-select
stty -ixon
bindkey '^s' pet-select

4. Cách sử dụng Pet cơ bản

Usage:
 pet [command]

Available Commands:
 configure  Edit config file
 edit    Edit snippet file
 exec    Run the selected commands
 help    Help about any command
 list    Show all snippets
 new     Create a new snippet
 search   Search snippets
 sync    Sync snippets
 version   Print the version number

Flags:
   --config string  config file (default is $HOME/.config/pet/config.toml)
   --debug      debug mode
 -h, --help      help for pet

Use "pet [command] --help" for more information about a command.

Các bạn khám phá thêm tại đây nhé: GitHub - knqyf263/pet: Simple command-line snippet manager, written in Go.

5. Lưu và đồng bộ với Gist

Bạn phải lấy mã thông báo truy cập. Truy cập Sign in to GitHub · GitHub và tạo mã thông báo truy cập (chỉ cần chọn “gist”). sau đó chạy pet configure và thêm nó vào access_token trong [Gist] hoặc sử dụng một biến môi trường có tên $PET_GITHUB_ACCESS_TOKEN .

Sau khi cài đặt, bạn có thể tải đoạn mã lên Gist với lệnh pet sync.
Nếu gist_id không được đặt (để trống), gist mới sẽ được tạo.

$ pet sync
Gist ID: 1cedddf4e06d1170bf0c5612fb31a758
Upload success

Đặt Gist ID thành gist_id trong [Gist] . pet sync so sánh tệp cục bộ và ý chính với ngày cập nhật và tự động tải xuống hoặc tải lên.

Nếu tệp cục bộ cũ hơn ý chính, hãy pet sync tải xuống đoạn trích.

$ pet sync
Download success

Nếu ý chính cũ hơn tệp cục bộ, hãy pet sync tải đoạn trích lên.

$ pet sync
Upload success

Để xem Gists của bạn, hãy đăng nhập vào Github, từ menu hồ sơ của bạn chọn Your gists
image