Plugin cache wordpress hỗ trợ Brotli + Webp?

Mọi người có đề nghị nào cho Plugin cache hỗ trợ cả nén Brotli và ảnh .webp trên VPS Nginx không? WP rocket hỗ trợ Webp nhưng lại chưa hỗ trợ nén Brotli. W3TC hỗ trợ Brotli nhưng lại chưa hỗ trợ Webp. LiteSpeed Cache hỗ trợ cả 2 nhưng chạy trên nginx thì lắm lỗi…