Tạo chuyển hướng với nginx

Để chuyển hướng URL trong trang web chạy trên máy chủ Nginx, bạn phải tạo tệp *-nginx.conf theo cách thủ công . Trong tệp này sẽ thêm mã chuyển hướng của bạn.

Tổng quan

Các file cấu hình nginx thường nằm trong /etc/nginx/. Tuy nhiên, nếu bạn thêm tệp cấu hình ở đây thường chung chung và khó quản lý.
Mục đích thực tế thường là chuyển hướng một trang web cụ thể. Vì vậy hãy xác định thư mục mà website của bạn sẽ tải tệp .conf. Trong ví dụ của tôi đó là /etc/nginx/sites-available/.

Mở tệp có tên website của bạn, nếu thấy có dòng như: include /var/www/example.com/*-nginx.conf; điều này có nghĩa là nginx sẽ tải tệp cấu hình tùy chỉnh cho tên miền của bạn tại /var/www/example.com/ với tên tệp có cấu trúc *-nginx.conf

Các bước tạo chuyển hướng trên máy chủ Nginx

Tạo file redirect-nginx.conf tại thư mục /var/www/example.com/
Sau đó, thêm nội dung chuyển hướng của bạn:

Chuyển hướng một tệp

if ($request_filename ~ oldfile.html){
	rewrite ^ http://example.com/newfile.html? permanent;
}

Điều này chuyển hướng các yêu cầu từ example.com/oldfile.html đến example.com/newfile.html

Chuyển hướng toàn bộ trang web về trang chủ

if ($request_filename ~ /*){
        rewrite ^ http://example.com? permanent;
}

Điều này chuyển hướng các yêu cầu đến trang web của bạn đến example.com . Thay đổi example.com thành bất kỳ trang web nào bạn muốn chuyển hướng đến.

Chuyển hướng toàn bộ trang web theo url

if ($request_filename ~ /*){
        rewrite ^ http://example.com$request_uri? permanent;
}

Ví dụ: old-example.com/abc --> example.com/abc