Tạo dự án Django với Poetry

Đảm bảo bạn đã cài đặt Poetry và Python, nếu chưa, hãy tham khảo bài viết Poetry | Quản lý gói python cho Django, Flask

B1: Tạo thư mục dự án

mkdir projectfolder && cd projectfolder

B2: Tạo môi trường ảo với Poetry

poetry init
poetry shell

B3: Thêm Django:

poetry add django
poetry install

B4: Cài đặt Django trong thư mục

mkdir app && cd app
django-admin startproject core .

Tạo các app phụ:

python manage.py startapp product

Thêm product vào INSTALLED_APPS

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'product' # <-- new
]

Cuối cùng, chúng ta sẽ có cấu trúc thư mục như sau:

.
├── app
│  ├── core
│  │  ├── __pycache__
│  │  ├── __init__.py
│  │  ├── asgi.py
│  │  ├── settings.py
│  │  ├── urls.py
│  │  └── wsgi.py
│  ├── product
│  │  ├── __pycache__
│  │  ├── migrations
│  │  ├── __init__.py
│  │  ├── admin.py
│  │  ├── apps.py
│  │  ├── models.py
│  │  ├── tests.py
│  │  └── views.py
│  ├── db.sqlite3
│  └── manage.py
├── poetry.lock
└── pyproject.toml

Luu ý: Để chạy các lệnh python, chúng ta cần cd và thư mục app

B6: Chạy di chuyển

python manage.py migrate

B7: Tạo superuser:

python manage.py createsuperuser

Nhập các thông tin cần thiết

Username (leave blank to use 'datvnn'): 
Email address: 
Password: 
Password (again): 
Superuser created successfully.

B8: Chạy django

python manage.py runserver
# hoặc
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Đầu ra:

Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

July 20, 2023 - 08:03:48
Django version 4.2.3, using settings 'core.settings'
Starting development server at http://0.0.0.0:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

Trang chủ: http://localhost:8000
Admin: http://localhost:8000/admin