Thay thế thanh tìm kiếm mặc định của Rehub bằng Ajax search pro

Ajax search pro hỗ trợ thay thế khung tìm kiếm mặc định của các chủ đề. Vì lý do nào đó mà bạn muốn thay thế khung tìm kiếm mặc định chủ đề Rehub từ trong code thì bên dưới là hướng dẫn.

Bạn sẽ phải cập nhập lại mã mỗi khi cập nhật theme

Thay thế bằng mã php

Sửa file searchform.php tại thư mục /wp-content/themes/rehub-theme/
Tìm

<form  role="search" method="get" class="search-form" action="<?php echo home_url( '/' ); ?>">
  	<input type="text" name="s" placeholder="<?php echo esc_attr($search_text) ;?>" <?php if (rehub_option('rehub_ajax_search') == '1') {echo 'class="re-ajax-search" autocomplete="off"';} ?> data-posttype="<?php echo ''.$posttype;?>">
  	<?php if(rehub_option('rehub_search_ptypes') !='') {echo '<input type="hidden" name="post_type" value="'.$posttype.'" />';}?>
  	<button type="submit" class="btnsearch" aria-label="<?php echo esc_attr($search_text) ;?>"><i class="rhicon rhi-search"></i></button>
</form>

Thay thế

<?php echo do_shortcode('[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]'); ?>

Với id=2 là id của form tìm kiếm Ajax search pro