Thêm cấu hình Hide My WP vào nginx

Khi cài plugin Hide My WP hoặc Hide My WP Ghost cho Wordpress, Plugin sẽ tạo file hidemywp.conf trong thư mục /htdocs. điều bạn cần làm là thêm đoạn mã sau vào tệp cấu hình nginx của website

include /var/www/exmple.com/htdocs/hidemywp.conf
# đường dẫn chính xác hiển thị trong bảng điều khiển Plugin

Cách 1: Thêm trực tiếp vào file cấu hình

Bạn cần thêm đoạn trên sau thẻ server { và trước dòng location / {“try_files $uri $uri/ /index.php?$args;”}. Trông như:

server {
    server_name [your domain name];
    root [path to the website root];
    index index.php;

    include path-to-file/hidemywp.conf;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

}

Cách 2: Tạo shortcut
Khả dụng khi server của bạn hỗ trợ load tệp config từ vị trí khác. (Trong tệp cấu hình chính của website, gần cuối thường có include /part/.../*-nginx.conf)
Chạy lệnh

ln -s /var/www/example.com/htdocs/hidemywp.conf /var/www/example.com/hidemywp-nginx.conf
# hidemywp.conf: tệp được tảo bởi Plugin
# hidemywp-nginx.conf: tệp được tạo khi chạy lệnh, tại vị trí hỗ trợ load file *.-nginx.conf
# thay example.com bằng tên miền của bạn.

Xem thêm: Tổng hợp những câu lệnh Linux hay dùng