Tổng hợp những câu lệnh Linux hay dùng

Sử dụng SSH để quản lý VPS thì bắt buộc bạn phải biết một số lệnh cơ bản để thao tác nhanh hơn, nhất là với một số phần mềm như Putty, Terminal... thì hầu hết là sử dụng câu lệnh. Tuy nhiên cũng có một số phần mềm hỗ trợ cả SSH và SFTP, sẽ giúp bạn xem - xóa - tạo file, folder... trực quan như Mobaxterm.

1. Các phím tắt

Ctrl + C – Tổ hợp phím này có 2 chức năng: Hủy lệnh và Copy, vì vậy khi sử dụng phải hết sức lưu ý, không nên sử dụng khi một lệnh nào đó đang được thực thi.

Chuột phải – Tương đương với Paste (trong Terminal không sử dụng được Ctrl + V)

Mẹo: để Copy và Paste nhanh, bôi đen đoạn cần copy, sau đó nhấn chuột phải

Enter – Thực hiện câu lệnh

:arrow_up_small: :arrow_down_small: – Lựa Chọn các câu lệnh đa sử dụng

:arrow_backward: :arrow_forward: – Di chuyển con trỏ trên dòng lệnh

BackSpace – Xóa văn bản

2. Các lệnh về File, folder

cd /var/www/ # Dịch chuyển đến thư mục www
cd .. # Lùi lại một cấp (var)
cd    # Trở về thư mục /root/
ls # Liệt kê file và folder

2.0 Tạo shotcut file, folder

ln -s /duong_dan/file_folder_goc/ /duong_dan/file_folder_lien_ket/
# file_folder_goc: file hoặc folder đã tồn tại
# file_folder_lien_ket: sẽ được tạo để liên kết với file_folder_goc

2.1 Nén và giải nén

2.1.1Nén các file, folder

Muốn nén thư mục html có đường dẫn: /var/www/html

cd /var/www/html # dịch chuyển đến thư mục cần nén
tar -zcvf html_da-nen.tar.gz * # Nén tất cả file và folder trong thư mục html, khi giải nén sẽ ko có thư mục cha html
tar -zcvf uploads_da_nen.tar.gz uploads # Chỉ nén các file và folder trong thư mục uploads, khi giải nén sẽ có thư mục cha uploads 

2.1.2 Giải nén

Giải nén file trên vào thư mục html2 code đường dẫn /var/www/html2 (Giả sử trong folder đã có tệp nén)

cd /var/www/html2 # dịch chuyển đến thư mục cần giải nến nếu bạn chưa.
tar -xvf html_da-nen.tar.gz

2.2 Di chuyển, Copy file hoặc thư mục

2.2.1 Trên cùng vps

Di chuyển

mv /var/www/html/uploads/ /var/www/html2 # Di chuyển Uploads từ html sang html2
mv uploads_da_nen.tar.gz /var/www/html2 # Di chuyển tệp sang html2
mv */ /var/www/html2 # di chuyển tất cả sang html2
# Có thể sử dụng ký tự đại diện *

Sao chép

cp -av /var/www/html/uploads/ /var/www/html2/ # copy thư mục uploads qua html2
cp -av uploads_da_nen.tar.gz /var/www/html2/ # copy file qua html2
cp -av */ /var/www/html2/ # copy tất cả qua html2
cp -av /var/www/html/uploads/*.png /var/www/html2/ # copy tất cả tệp `.png` qua html2
cp -av /var/www/html/uploads/filename* /var/www/html2/ # copy tất cả bắt đầu bằng `filename` qua html2
# Có thể sử dụng ký tự đại diện *

2.2.2 Khác vps

Tùy chọn -r là ghi đè, cẩn thận khi sử dụng

scp -r /var/www/html/uploads/ root@ip-address:/var/www/html2/ 
# copy thư mục uploads từ vps nguồn tới thư mục html2 vps đích
scp -r /var/www/html/uploads/*.png root@ip-address:/var/www/html2/
# Copy tất cả các tệp .png trong thư mục uploads
# Có thể sử dụng ký tự đại diện *

Sau khi nhấn Enter bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu root của vps đích.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối giữa 2 vps, bạn sẽ được yêu cầu xác thực bằng cách nhập yes và nhấn Enter

2.3 Xóa file, và thư mục

:warning: Cẩn thận khi sử dụng, nó không thể phục hồi!

rm -r /var/www/html2/uploads # xóa thư mục uploads
rm -r uploads_da_nen.tar.gz # xóa file

3. Nginx

Những lệnh nginx cơ bản hay dùng.

sudo service nginx status # trạng thái nginx
sudo service nginx stop # dừng nginx
sudo service nginx start # khởi động nginx
sudo systemctl start nginx 
sudo systemctl stop nginx 
sudo systemctl restart nginx

nginx -v # thông tin phiên bản
nginx -t # check lỗi

sudo service nginx restart
service nginx reload
nginx -s reload

4. Database (mysql)

mysql -v
# hoặc
mysql -u root -p
# sau đó nhập pass

Hiển thị các cơ sở dữ liệu

show databases;

Hiển thị Table

show tables from database_name;

Export data

mysqldump ten_data > file_data.sql
mysqldump -u root -p ten_data > file_data.sql

Import data

mysql ten_data < file_data.sql
mysql -u root -p ten_data < file_data.sql
# file_data.sql nằm tại /root
mysql ten_data < '/var/data/file_data.sql'
# file_data.sql nằm tại thư mục khác root