Webp Cho Photoshop

Tới thời điểm hiện tại thì #wordpress cũng đã chính thức hỗ trợ hình ảnh webp. Vì vậy anh em muốn tạo hình ảnh webp từ photoshop hay chỉnh sửa nó thì phải cài thêm Plugin cho photoshop.

Cài đặt Plugin WebpShop

Tải xuống tệp nhị phân tại Releases · webmproject/WebPShop · GitHub
Liên kết trực tiếp dành cho Windows x64: https://github.com/webmproject/WebPShop/releases/download/v0.3.3/WebPShop_0_3_3_Win_x64.8bi
Liên kết trực tiếp dành cho MacOS (giải nén tệp nén ZIP sau đó): https://github.com/webmproject /WebPShop/releases/download/v0.3.3/WebPShop_0_3_3_Mac_Universal.zip
Di chuyển plugin (tệp nhị phân .8bi cho Windows hoặc thư mục .plugin cho MacOS) vào thư mục plugin Photoshop ( C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Plug-ins\ cho Windows, Applications/Adobe Photoshop/Plug-ins/ cho Mac). Chạy Photoshop.

image

Trên macOS 10.15+, có thể bỏ qua lời nhắc “WebPShop.plugin do không thể xác minh nhà phát triển” bằng cách chạy thao tác sau trong Terminal (Finder> Applications> Utilities):

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2021/Plug-ins/WebPShop.plugin

Xem thêm: Mở hình ảnh webp trong windown 10